Schutterij St. Antonius Slek – Privacy policy Schutterij St. Antonius Slek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schutterij St. Antonius Slek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Schutterij St. Antonius Slek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens leden De persoonsgegevens van de leden van Schutterij St. Antonius Slek worden door Schutterij St. Antonius Slek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde; Het toezenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen; Het aanvragen van Federatiebewijzen, vergunningen en verloven op grond van de Wet Wapens en Munitie en de Horecawet en het aanvragen van onderscheidingen en oorkonden. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de lidmaatschapsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schutterij St. Antonius Slek de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW gegevens; E-mailadres; Geslacht; Geboortedatum en -plaats; Telefoonnummer; Bankrekeningnummer; Uw persoonsgegevens worden door Schutterij St. Antonius Slek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst; Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; Het verzorgen van de (financiële) administratie; Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; Het onderhouden van de website. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Buiten de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen; welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Schutterij St. Antonius Slek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: Alle personen die namens Schutterij St. Antonius Slek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; Wij hanteren een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens: Secretaris Schutterij St. Antonius Slek Beste leden van schutterij St Antonius Slek, Zoals jullie wellicht al via diverse media vernomen hebben, treed vanaf 25 mei 2018 een nieuwe Privacy wet in werking, de AVG. Alle vormen van verenigingen moeten aan de gestelde voorwaarden voldoen, dus wij ook. Dit houdt in dat wij aan de leden kenbaar moeten maken, wie er toegang hebben tot de door ons gebruikte, en opgeslagen persoonsgegevens.Wij als bestuur verklaren hierbij dat wij uw gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verzamelt zijn. Ze worden alleen doorgestuurd naar derden, die deze nodig hebben namens onze vereniging (denk aan Bond Eendracht, OLS federatie & LBT), en binnen de vereniging alleen die personen inzage hebben in uw gegevens als ze daar in het belang van hun functie toegang voor nodig hebben. Met het invullen en persoonlijk ondertekenen verklaart u en geeft u toestemming aan het bestuur van schutterij St Antonius Slek om uw gegevens te beheren en om: Uw persoonsgegevens juist en nauwkeurig te mogen verwerken; Bij personen jonger dan 18 jaar dient een van de ouder(s)/vertegenwoordiger te ondertekenen; Uw gegevens alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze afgegeven zijn; Uw email-adres op een ledenlijst te mogen verwerken; Uw gegevens doorgegeven mogen worden aan de overkoepelende organisatie mbt lid zijn van onze vereniging; Evt gemaakte foto’s van u bij activiteiten te gebruiken in de nieuwsbrief; Evt gemaakte foto’s worden alleen na toestemming en beoordeling van het bestuur gebruikt in de sociale media (zoals de facebookpagina van de schutterij en de website van onze vereniging) en plaatsing in de media (denk hierbij aan ‘t Waekblaad e.d.). Datum:……………………………………………… Naam: …………………………………………………………………………….. Adres: …………………………………………………………………………….. Postcode en woonplaats ……………………………………………………… Tel nr: ……………………………………………………………………………... Email: …………………………………………………………………………… Handtekening:……………………………………………………………………………………………. Handtekening en naam bestuurslid:…………………………………………………………….
Copyright © 2018 Schutterij, fluit- & trommelkorps Sint Antonius Slek All rights reserved